Buurtpreventie

Buurtpreventie 

Logo buurtpreventie

Al enige tijd wordt er door een aantal bewoners van Dwarsgracht nagedacht over het invoeren van een exclusieve Buurtpreventie-GroepsApp voor Dwarsgracht (incl. de Rietlanden) en Jonen. Deze bijzondere GroepsApp zal worden voorzien van het bovenstaande buurtpreventielogo en is louter bedoeld om (mogelijke) onveilige of verdachte situaties en calamiteiten snel te kunnen melden aan de deelnemers, zodat mogelijke ongelukken, criminele activiteiten en calamiteiten eventueel tijdig kunnen worden voorkomen en de veiligheid in de buurtgemeenschap kan verbeteren. Via de GroepsApp kunnen de deelnemers elkaar te hulp schieten en worden de bewoners tevens op de hoogte gebracht van calamiteiten en verdachte omstandigheden die in de buurt plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

Omdat buurtbewoners gezamenlijk een oogje in het zeil kunnen houden, elkaar kunnen helpen en ondersteunen, en het daardoor beter mogelijk is om sneller onveilige en verdachte situaties te signaleren en melden, juichen met name de gemeente en de politie de initiatieven voor WhatsApp-buurtpreventiegroepen van harte toe. De bewoners van de Cornelisgracht, Jonenweg en het omliggende poldergebied hebben reeds een eigen Buurtpreventie-App.

Uiteraard is het bij bedreigende situaties en calamiteiten in eerste instantie noodzakelijk om onmiddellijk via 1-1-2 de hulpdiensten of politie te alarmeren.

In verband met de Buurtpreventie-App is het zogenaamde SAAR-PROTOCOL ontwikkeld:

S =Signaleer
A =Alarmeer in eerste instantie via 1-1-2
A =App vervolgens naar de deelnemers om de situatie bekend te maken                                            
R =Reageer en biedt zo mogelijk hulp (zonder voor eigen rechter te spelen)   

De Buurtpreventie-App voor Dwarsgracht en Jonen is primair bedoeld om onveilige toestanden en bedreigende omstandigheden met elkaar te kunnen delen en gesignaleerde verdachte situaties beter het hoofd te kunnen bieden. Benut de GroepsApp bij alle situaties in verband (mogelijke) criminele activiteiten zoals geweld, inbraak, diefstal etc. De App is tevens bedoeld om onmiddellijke hulp en ondersteuning te vragen aan de buurtdeelnemers bij noodsituaties. Daarnaast kan de App ook worden gebruikt voor het melden van acuut gevaarlijke toestanden zoals onveilige bruggen, wegen, paden en andere schadelijke omstandigheden die tot ernstige ongevallen kunnen leiden (of reeds hebben geleid), en waarbij er onmiddellijk actie dient te worden ondernomen om verder leed te voorkomen. Dus geen zaken die nog even kunnen wachten en ook op langere termijn opgelost kunnen worden.

De Buurtpreventie-App is geen gewone “Buurt-App” en mag geen ‘chaos’ of triviaal vrijblijvend communicatiemiddel worden. De GroepsApp is per se niet bedoeld als gezellig “chat-medium”. Hieromtrent zijn er een aantal tips, spelregels en algemene gebruiksvoorwaarden opgesteld die van toepassing zouden moeten zijn op de Buurtpreventie-App van Dwarsgracht en Jonen.

Regels voor het gebruik van de Buurtpreventie-App Dwarsgracht en omstreken: wat wel en wat niet?

1. De Buurtpreventie-App is een serieuze zaak. De deelnemer dient in Dwarsgracht, de Rietlanden (inclusief de woonboten tot aan de Rietlandenbrug) of Jonen woonachtig te zijn. In de GroepsApp kunnen slechts maximaal 100 bewoners deelnemen. De eerste 100 aanmeldingen worden in beginsel geactiveerd.

2. Indien de maximale capaciteit van de GroepsApp is bereikt (en dat kan heel snel gaan), zullen de beheerders keuzes moeten maken; wie wél en wie niet? Hierbij zullen in eerste instantie de deelnemers die niet of minder permanent in de buurt woonachtig zijn, afvallen. In tweede instantie zal er ook worden gekeken naar het aantal deelnemers per huishouden of woonadres. De beheerders zullen in in dat geval contact opnemen met de deelnemers die dit betreft en het capaciteitsdilemma voorleggen en bespreken.

3. De deelnemer is minstens 18 jaar en dient te beschikken over een smartphone met WhatsApp.

4. Het aanmelden en afmelden voor de GroepsApp kan via mailadres: cjbunt@nullhome.nl Vermeldt naam, adres en mobiel telefoonnummer.

5. Na aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de onderhavige gebruiksvoorwaarden en wordt de bewoner toegevoegd in de Buurtpreventie-App Dwarsgracht & Jonen. Daarna krijgt de deelnemer automatisch een bevestigingsmelding in de WhatsApp. Twee keer per jaar zullen de beheerders een testbericht versturen om de werking te controleren. Dit zal gebeuren op de dagen waarop de zomer- en wintertijd is ingegaan.

6. Ieder 06-nummer is voor alle deelnemers binnen de groep zichtbaar. Hiermee stemt de deelnemer in met de beperkingen op de privacy*.

7. De Buurtpreventie-App is primair bedoeld om gesignaleerde onveilige en/of verdachte situaties te melden en eventueel te verstoren door verdachte personen, samen met de medebuurtbewoners, in de gaten te houden. Speel bij verdachte of vermeende criminele situaties nooit voor eigen rechter en let te allen tijde eerst op de eigen veiligheid. Wees terughoudend met onrechtmatige (tegen)acties of geweld, omdat een verdacht persoon immers onschuldig kan zijn en door de berichtgeving in de groep ten onrechte als een crimineel kan worden aangezien. De Buurtpreventie-App heeft vooral een signaleerfunctie om onder meer de gemeente en politie van meer ogen en oren te voorzien en heeft daarnaast een alarmeringsfunctie.

8. Foto’s of video’s kunnen soms van meerwaarde zijn bij de ondersteuning van een signalement van verdachte personen of ter verduidelijking van een onveilige of verdachte situatie. Hierbij kan beeld- en geluidsmateriaal eventueel ook als bewijs dienen. Echter, volgens de privacywet is het niet toegestaan om zomaar beelden van personen (online) openbaar te maken. Een GroepsApp is echter een relatief kleine besloten groep, waardoor het plaatsen van beeld en geluid meestal weinig problemen in verband met het privacyrecht zal opleveren. Wees desondanks toch terughoudend met het al te snel delen van foto’s of filmpjes. Het is per se niet de bedoeling om vermeende verdachte personen zomaar aan de schandpaal te nagelen. In de basis is een adequaat signalement dikwijls al voldoende. Persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen kort en bondig via de App worden beschreven. In geval van verdachte voertuigen is het doorgeven van de kleur, het merk, type en kenteken vaak al voldoende.

9. Een Buurtpreventie-App is feitelijk bedoeld als “buurt- en hulpwacht”, dus niet als “buurthuis”. Het is daardoor alleen toegestaan om de App te gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Het is per se geen medium of middel om gezellig op te chatten, andere buurt(on)genoegens te uiten of vrijblijvend irrelevante mediabestanden op te delen. Let ook op het taalgebruik, dus niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. De beheerders van de App zullen hierop letten.

10. De WhatsApp-groep heeft (enkele) beheerders die toezien op het juiste gebruik en het voorkomen van misbruik. Bij aanhoudend misbruik zullen de beheerders de deelnemers die de App verkeerd gebruiken, buiten de groep om op het misbruik attenderen en in een uiterst geval kan een deelnemer uit de groep worden verwijderd.

11. Reageer alleen op een alarmmelding als uw reactie daadwerkelijk iets constructiefs aan de gerezen situatie en omstandigheden kan bijdragen, bijvoorbeeld “ik heb de vermeende verdachte persoon net zien wegrijden in een zwarte Audi met kenteken XX richting Giethoorn”. Terugmeldingen (al dan niet voorzien van smileys) in de trant van: “bericht ontvangen” of “we gaan opletten”, zijn net als meldingswaarderingen zoals “vervelend” of “we zijn geschokt” niet alleen zinloos en irrelevant, maar ook vaak irritant, waardoor het gevaar ontstaat dat door een overmaat aan berichten en nutteloos ‘geping’, sommige deelnemers de GroepsApp niet meer voldoende serieus nemen, valide meldingen negeren, waardoor de aandacht kan verslappen en de effectiviteit en waarde van de App afneemt. Alle communicatie MOET serieus, zinvol en constructief blijven. Daadwerkelijk hulp en ondersteuning bieden is immers veel waardevoller dan zomaar teksten versturen.

12. Het gebruik van de BuurtpreventieApp ondersteunt het “SAAR PROTOCOL”. De SAAR-methode is in het leven geroepen door politie en betrokken burgers en betekent het navolgende:

S = Signaleer een onveilige of verdachte situatie. A = Alarmeer 1-1-2 in noodgevallen, bij calamiteiten of bedreigende situaties. Bel altijd allereerst de aangewezen hulpdiensten met uw waarnemingen. A = App daarna om uw waarnemingen aan de deelnemers bekend te maken. Meldt de actuele stand van zaken, vraag zo nodig om hulp en ondersteuning (en meldt dat 1-1-2 gebeld is). R = Reageer gepast, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan, getroffen medebewoners te hulp te schieten of te ondersteunen en eventueel contact te maken met verdachte personen. De bedoeling is het verstoren en onderbreken van criminele plannen en activiteiten (bijvoorbeeld bij inbraak of diefstal). Doe dit alleen als dit voldoende veilig kan, spreek gezamenlijk verdachte personen aan en maak bijvoorbeeld een praatje totdat de politie arriveert.

* Het gebruik van internet en online sociale media zoals Facebook, Instagram, Linkedin, Google+,Twitter en What’sApp is niet geheel zonder gevaar en kan onder meer de privacy van personen en groepen compromitteren. Derde partijen zoals datatrackers, marketeers, criminele hackers etc., kunnen de uitwisseling van digitale data monitoren, opslaan, misbruiken en verkopen. Ook de politie en veiligheidsdiensten kunnen verdachte digitale data die via sociale media verspreid worden, monitoren, opvragen en achterhalen.

* In de praktijk is het benutten van What’sApp geen garantie voor bescherming van privacy en persoonsgegevens.

UITNODIGING

Gaat U akkoord met de voornoemde gebruikersvoorwaarden en wilt U zich aanmelden voor deelname in de Buurtpreventie-App Dwarsgracht & Jonen, meldt U zich dan aan via mailadres cjbunt@nullhome.nl

Hans & Yvonne Bunt (de beheerders)
Dwarsgracht 19
8355 CT Dwarsgracht